REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
IM. JANA PAWŁA II W BOJANIE

& 1 Organizacja przedszkola

1.    Pracą oddziału przedszkolnego (grupy) kieruje nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Realizuje swoje działania zgodnie z programem wychowania przedszkolnego i podstawą programową wychowania przedszkolnego.

2.    W przypadku nieobecności nauczyciela grupy (np. z powodu zwolnienia lekarskiego) dyrektor przedszkola może zlecić pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą innemu nauczycielowi w ramach zastępstwa lub połączyć z innym oddziałem.

3.    Przedszkole czynne jest w godzinach 6.30- 18.00 od poniedziałku do piątku.

4.    Dziecko należy przyprowadzać do przedszkola w godzinach od 6.30 do 8.00. Dziecko powinno być odbierane z przedszkola do godz. 18.00. Nieodebranie dziecka z przedszkola do godz. 18.00 spowoduje naliczenie opiekunom dodatkowej opłaty w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu po godz. 18.00

5.    Przedszkole prowadzi własną kuchnię. Wszystkie potrawy przygotowywane są na miejscu. Dziecko otrzymuje 5 posiłków dziennie: śniadanie, II śniadanie, obiad (drugie danie i deser), podwieczorek (zupa), drugi podwieczorek o godz. 16.15 dla dzieci pozostających dłużej w przedszkolu.

6.    Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno- epidemiologicznymi oraz normami żywienia dzieci w wieku 2- 6 lat.

7.    Przedszkole prowadzi kuchnie dla dzieci z różnymi alergiami.

8.    Dziecko powinno być zaopatrzone w niezbędne materiały i przybory określone w „Wyprawce przedszkolaka” (kapcie, kubek, pasta, szczoteczka do zębów, worek z ubraniami na przebranie, kocyk, jasiek dla maluchów- wszystkie rzeczy podpisane).

9.    Rodzice zobowiązani są do uczęszczania na organizowane przez wychowawców i dyrekcję spotkania, zebrania, warsztaty.

10.Wszystkie sprawy dotyczące dziecka powinny być zgłaszane do wychowawcy lub dyrektora przedszkola.

11.Rodzice powinni brać aktywny udział w życiu przedszkolaka, interesować się zabawami, nauką i zachowaniem dziecka, czytać na bieżąco wszystkie ogłoszenia znajdujące się na tablicy ogłoszeń.

12.Dziecko do przedszkola powinno być ubrane tak, aby ułatwiało samodzielne ubieranie się i rozbieranie oraz umożliwiało spacery (dostosowane do pogody np. kalosze, czapka, rękawiczki z jednym palcem)

13.Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice zobowiązani są uiszczać z góry za każdy miesiąc przelewem na konto do 12-tego każdego miesiąca.

 

& 2 Ogólne zasady pobytu dziecka w przedszkolu

1.    Dziecko ma zagwarantowaną fachową opiekę w dni powszednie każdego tygodnia, w godzinach 6.30- do 18.00, przez 11 miesięcy w roku. Miesiąc urlopowy w roku szkolnym 2023/2024 trwa od 15.VII do 16.VIII 2024 roku. Pozostałe dni wolne, to: 27.XII- 01.01.2024, 29.III.2024, 02.V.2024, 31.V.2024

2.    Do dnia 15 czerwca każdego roku należy zgłosić chęć uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym. Praca przedszkola w okresie wakacyjnym uzależniona jest od liczby zgłoszonych dzieci.

3.    Opłatę za okres wakacyjny ponoszą tylko Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, tj. opłatę stałą i koszty wyżywienia.

4.    Po obiedzie prowadzi się we wszystkich grupach zajęcia wyciszające, a najmłodsze dzieci korzystają ze sjesty poobiedniej z możliwością snu.  Jeżeli dziecko nie śpi, to słucha bajek, opowiadań, muzyki relaksacyjnej i odpoczywa. W czasie sjesty dzieci przebywają pod opieką nauczyciela.

5.    Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców (opiekunów) lub inne osoby, które zostały wpisane do karty z upoważnieniem. Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie wydajemy dziecka z przedszkola.

6.    Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia. Jeżeli u dziecka stwierdzony zostanie stan podgorączkowy lub jego samopoczucie będzie wskazywało na stan chorobowy rodzice zobowiązani są do zabrania dziecka z przedszkola.

7.    Dziecko po przyprowadzeniu do przedszkola, przez rodzica bądź inną osobę, powinno być przez tę osobę rozebrane, przygotowane do wejścia do grupy przedszkolnej oraz przekazane osobie z personelu przedszkola. Nie można wprowadzić dziecka do przedszkolnej szatni, zostawić i wyjść.

8.    Przedszkole nie bierze odpowiedzialności za życie i zdrowie dziecka pozostawionego samego przed budynkiem przedszkola, koło furtki przedszkola, przed drzwiami przedszkola bądź w ogrodzie przedszkolnym. Rodzic bądź osoba przeprowadzająca dziecko powinna zachować się tak, jak jest to opisane w punkcie 7

9.    Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola i spożywać w sali słodyczy, gum do żucia i chipsów.

10. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola zabawek.

11. Rodzice ponoszą koszty związane z transportem dzieci na wycieczki i różnego typu wyjazdy autokarowe, bilety wstępu.

12. Przedszkole wyposaża dzieci we wszystkie potrzebne im do wszechstronnego rozwoju pomoce, przybory, artykuły papiernicze, zabawki i sprzęt sportowy, składkę na przybory ustala każdego roku dyrektor.

 

&3 Przedszkole a zdrowie dziecka

1.    Przedszkole nie prowadzi opieki medycznej. Odpowiedzialność za wykonanie w odpowiednim terminie wszelkich zabiegów i procesów medycznych związanych ze zdrowiem dzieci między innymi szczepień ochronnych spoczywa na rodzicach.

2.    Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzenie do przedszkola dzieci zdrowych. Nie przyprowadzamy dzieci, które:

·      Mają katar, kaszel

·      Gorączkę, są przeziębione lub chore

·      Są w trakcie leczenia antybiotykowego

·      Mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby

3.    Nie praktykujemy podawania dzieciom typowych leków przynoszonych z domu; podajemy wyłącznie, za pisemnym upoważnieniem rodziców i alergologa oraz za zgodą dyrekcji przedszkola, leki na alergie.

4.    W przypadku kataru lub kaszlu alergicznego rodzice zobowiązani są przedstawić stosowne zaświadczenie od lekarza alergologa z wyszczególnieniem rodzaju alergii.

5.    Obowiązkiem rodzica, w przypadku alergii pokarmowej, jest dostarczenie pełnej listy produktów uczulających dziecko.

6.    Obowiązkiem rodzica, w przypadku atopowego zapalenia skóry i alergii wziewnych, jest dostarczenie preparatów i instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia objawów.

7.    Obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie diety dzieci alergicznych i metod postępowania, pod warunkiem, że zostało to pisemnie zgłoszone przez opiekunów (rodziców).

8.    Obowiązkiem nauczyciela jest natychmiastowe powiadomienie rodziców jeśli stwierdzi on, że dziecko źle się czuje, obowiązkiem rodziców jest dbałość o aktualizowanie wszelkich zmian numerów telefonów kontaktowych.

9.    Obowiązkiem rodziców, po otrzymaniu informacji, jest wcześniejszy odbiór dziecka jeśli nauczyciel stwierdzi, że dziecko źle się czuje lub ma objawy przeziębienia.

10. Na dwór wychodzimy codziennie chyba, że:

·      Wieje silny wiatr

·      Leje deszcz, deszcz ze śniegiem, jest śnieżyca

·      Temperatura jest niższa od – 10 stopni C

Dziecko przyprowadzone do przedszkola z założenia jest zdrowe i w związku z tym może wyjść na plac zabaw, spacer.

 

& 4 Dziecko ma prawo do:

1.    Akceptacji takim jakie jest.

2.    Spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje.

3.    Indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju.

4.    Aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi.

5.    Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy.

6.    Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw.

7.    Posiadania osób odpowiedzialnych, życzliwie nastawionych i zaangażowanych, do których może się zwrócić.

8.    Badania i eksperymentowania.

9.    Doświadczania konsekwencji własnego zachowania, ograniczonego względami bezpieczeństwa.

10.Różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia.

11.Snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie „na rozkaz”.

12.Jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również ma prawo do nauki i regulowania własnych potrzeb.

13.Zdrowego jedzenia.

 

& 5 Dzieci mają obowiązek

1.    Przestrzegania zawartych umów.

2.    Dbać i szanować swoją i cudzą własność.

3.    Dbać o swój wygląd i estetykę ubrania.

4.    Nie krzywdzić siebie i innych.

5.    Nie urządzać niebezpiecznych zabaw.

6.    Nie przeszkadzać innym w pracy i zabawie.

7.    Postępować z ogólnie przyjętymi normami społecznymi (kultura bycia).

 

& 6 Postanowienia końcowe

1.    Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.

Wszelkie sprawy sporne są wyjaśniane między stronami i załatwiane polubownie.