KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
IM. JANA PAWŁA II W BOJANIE


   MISJA

·       Wychowujemy dzieci w duchu wartości wskazanych przez patrona placówki Jana Pawła II,

·       Wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój każdego dziecka zgodnie z jego twórczym potencjałem i indywidualnymi możliwościami,

·       Wspieramy działania wychowawcze rodziców pełniąc funkcję doradczą.

 

   WIZJA

·       Przybliżamy dzieciom życie i działalność patrona naszego przedszkola Jana Pawła II oraz staramy się, aby postać ta była dla dzieci wzorem i inspiracją do kształtowania osobistego systemu wartości.

·       Zapewniamy miłą i bezpieczną atmosferę do zabawy i nauki,

·       Wychowujemy poprzez teatr, muzykę, plastykę, taniec oraz sprawność fizyczną,

·       Rozwijamy osobowość każdego dziecka w oparciu o preferowane systemy wartości,

·       Wspieramy rodziców w wychowywaniu dzieci

·       Integrujemy całą społeczność przedszkolną.

 

   1.     Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

     Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

 

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole i rozwija ich kompetencje poznawcze. Dzieci zdobywają wiedzę głównie poprzez aktywne poszukiwania i odkrywanie otaczającej je rzeczywistości. Praktycznych umiejętności nabywają w toku działania, są także zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów. Dzieci uczone są troski o własne zdrowie, zachęca się je do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu – dzięki temu jednocześnie obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw oraz uczą się racjonalnie korzystać z jej naturalnych zasobów dla zdrowia i zaspokojenia własnych potrzeb.

Przedszkole podejmuje także działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka. Wprowadza podstawowe zasady funkcjonowania w grupach społecznych poprzez ustalanie praw i obowiązków oraz naukę ich respektowania. Przedszkole wdraża również dzieci do kształtowania pozytywnych relacji społecznych, do dobrej komunikacji między rówieśnikami, a także z dorosłymi. Dzieci uczą się współdziałania w grupie, co daje im możliwość docenienia wartości wspólnego dzieła i pracy zespołowej.

Przedszkole prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na najważniejszych wartościach – dzieci uczą się odróżniać dobro od zła, a także panować nad własnymi emocjami. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę.

    Sylwetka absolwenta

    Dziecko:

·       nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w szkole

·       jest aktywne, sprawne, kreatywne i pracowite.

·       Jest radosne, spontaniczne, otwarte na innych, potrafi nawiązywać kontakty z rówieśnikami i osobami dorosłymi.

·       Potrafi radzić sobie z trudnościami, emocjami, umie wyrażać swoje potrzeby.

·       Jest kulturalne, koleżeńskie, uspołecznione.

·       Jest uczciwe, nie kłamie, szanuje cudzą własność.

·       Potrafi współdziałać w zespole, podejmować inicjatywę oraz uznawać racje i pomysły innych.

·       Kocha i szanuje swoją rodzinę, miasto i Ojczyznę.

·       Zna i szanuje wartości dobra, piękna, prawdy oraz wartości duchowe, religijne płynące z chrześcijaństwa                                                                                            

   2. Wspieranie indywidualnego rozwoju wychowanków

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka oraz jego sytuację społeczną przez systematyczne obserwacje w celu zapewnienia mu optymalnych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych odpowiednich do potrzeb, możliwości i sytuacji społecznej. Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, korzysta w miarę możliwości ze współpracy z odpowiednimi specjalistami. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także poszerza ją o zajęcia dodatkowe umożliwiające rozwój zainteresowań i indywidualnych talentów dzieci. Stosowane rozwiązania metodyczne wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i zmierzają do wyzwalania ciekawości i aktywności dzieci. Są to m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody aktywizujące. Nauczyciele współpracują ze sobą i własnym przykładem potwierdzają głoszone wartości, w tym przede wszystkim wartość dobra, współpracy oraz przestrzegania praw i odpowiedzialnego wywiązywania się z obowiązków. Szczególną uwagę kadra pedagogiczna przywiązuje do kształtowania osobowości dziecka opartej o wartości chrześcijańskie, otwartości na innych ludzi i poczucie przynależności do rodziny i ojczyzny.

   3. Formy pracy

·       indywidualna

·       zespołowa

·       grupowa

·       „Otwarte drzwi”- zabawy i zajęcia z dziećmi nowoprzyjętymi do przedszkola

·       warsztaty integracyjne z rodzicami

·       pikniki

   4. Zarządzanie przedszkolem

Kadra tworzy życzliwą atmosferę współdziałania opartą na zaufaniu, wspólnie przyjętych wartościach, dążeniu do dobra dziecka i koleżeńskości. Sprawność organizacyjna placówki jest oparta na statucie. Pomieszczenia przedszkolne i ich wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, która jest modyfikowana w razie konieczności. Podstawą zmian jest coroczna analiza zasobów przedszkola, jego specyfiki oraz pozyskiwanie informacji o potrzebach środowiska lokalnego. Realizacja koncepcji odbywa się przez uwzględnianie jej założeń i priorytetów w planach pracy rocznej.      


    5. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji swojej koncepcji pracy. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz pokonywaniu ich trudności wychowawczych i edukacyjnych. Placówka dba o częste kontakty na linii przedszkole–dom i doskonali formy tej współpracy. Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska społecznego, a także w miarę możliwości aktywnie odpowiada na jego potrzeby, m.in. przez włączenie się w różnego rodzaju akcje charytatywne na rzecz dzieci, rodzin oraz organizowanie spotkań międzypokoleniowych. Kalendarz wydarzeń i uroczystości przedszkolnych pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Przedszkole podkreśla swoją odrębność przez wypracowanie i pielęgnowanie własnych tradycji.

> Współpraca z rodzicami

W procesie wychowania i edukacji w przedszkolu muszą brać aktywny udział rodzice. Nauczyciel przedszkola obok głównych odbiorców swoich działań, jakimi są dzieci pozostaje w rozlicznych interakcjach z rodzicami swoich podopiecznych. Rodzice w przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

 

·       dążenie do jednolitych oddziaływań dydaktyczno– wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,

·       wszechstronny rozwój dziecka,

·       nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,

·       zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno– wychowawczej,

·       przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,

·       przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, aby rodzice mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać,

·       wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,

·       włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,

·       zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,

·       ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,

·       promowanie placówki w środowisku lokalnym.

 

> Formy współpracy z rodzicami obejmują: 

·       zebrania grupowe,

·       zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,

·       konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,

·     prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy       programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci,

·       organizację i prowadzenie zajęć i dni otwartych dla rodziców,

·       organizację uroczystości zaspokajających potrzeby kulturowe rodziców, np. inscenizacje, konkursy,

·       włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych,

·       konkursy, wycieczki,

·       angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grupy.

 

> Współpraca z innymi przedszkolami i szkołami:

 ·       Współpraca z placówkami zaprzyjaźnionymi np.– przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, teatraliach organizowanych na terenie gminy Szemud

·       Zapraszanie na konkurs recytatorski grup „0”

·       Udział w lekcjach klas pierwszych

 

> Współpraca z innymi instytucjami :

  W pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej podejmowana jest współpraca z instytucjami na terenie wsi Bojano, gminy Szemud oraz miasta Gdynia. Współpraca ta ma na celu urozmaicenie metod i form pracy służących wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym.

Celem współpracy z instytucjami jest:

·       Rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,

·       Satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,

·       Kształtowanie postaw społecznie pożądanych,

·       Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,

·       Urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

·       Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci.


    Współpraca z:

·       Urzędem Gminy Szemud (udział w akcjach i konkursach),

·       Nadleśnictwem (organizacja wycieczek do lasu),

·       Domem Spokojnej Starości w Koleczkowie

·       Urzędem Celnym w Gdyni

·       Multikino Gdynia

·       Teatr Muzyczny Gdynia

·       Teatr Miejski Gdynia

·       Ochotnicza Straż Pożarna Bojano

·       Ośrodek Zdrowia

·       Biblioteka Publiczna

·       Zoo w Gdańsku

·       Piekarnia

·       Apteka

 

    6. Promocja placówki

 Promocja przedszkola jest w dzisiejszej rzeczywistości niezbędnym elementem zarządzania

placówką, a jej jakość zależy zarówno od dyrektora, rady pedagogicznej, jak i od pozostałych

pracowników.

Działania promocyjne obejmują:

·       prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,

·       dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,

·       organizowanie wystaw prac dziecięcych,

·       organizacja uroczystości przedszkolnych,

·       udział dzieci w konkursach, przeglądach artystycznych i festiwalach,

·       prowadzenie strony internetowej placówki i facebooka,

·       prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach,

·       dbałość o estetykę otoczenia wnętrz i na zewnątrz budynku,

·       upowszechnianie informacji o przedszkolu.

 

    DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ

·       Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby mógł z nią pracować,

·       Każdy nowy pracownik dostaje egzemplarz Koncepcji,

·       Zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego,

·       Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek i niedostatków,

·       Rodzice zapoznają się z Koncepcją na zebraniach grupowych,

 

    ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY W ZAKRSIE BAZY:

 ·       Założenie trawnika na placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym,

·       Remont i uzupełnienie brakującej części ogrodzenia

 

 

    ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY W ZAKRSIE DOSTRZEGANIA POTRZEB DZIECI I RODZICÓW:

 ·       Planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku.

 

Uwagi o realizacji: Koncepcja może być modyfikowana: